Vårt trosgrunnlag

 

 1. Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbare ord og vår eneste autoritet og rettesnor for tro, liv, og lære.

 

 1. Vi tilber og tror at Gud er Én, og er samtidig en udelt hellig Treenighet: Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. Disse tre er like evige, likestilte, og likeverdige i sitt guddommelig vesen.

 

 1. Vi tror at Gud den Treenige skapte universet og alt i det fra ingenting; ikke fordi Han var utilstrekkelig eller manglet noe, men fordi Han, i sin fullkomne kjærlighet ønsker å vise sin herlighet gjennom skapelsen.

 

 1. Vi tror at Gud skapte mennesket i sitt bilde ved å forme Adam av støv fra jorden og blåste livspust i ham, og Eva av Adams ribbein. Gud innstiftet ekteskapspakt mellom mann og kvinne. Mannen og kvinnen er jevnbyrdige, men med forskjellige og komplementære roller i ekteskapet.

 

 1. Vi tror at i begynnelsen ble mennesket skapt uten synd, men at alle mennesker er født med en syndig natur som de har arvet fra Adam­­­ etter syndefallet. På grunn av synden er alle mennesker i opprør mot Gud, ute av stand for å frelse seg selv, og fortjener Guds vrede og evig fortapelse.

 

 1. Vi tror at Jesus Kristus er Guds enbårne Sønn, som kom til vår jord ved Den Hellige Ånds unnfangelse og født av jomfru Maria. Jesus Kristus er derfor fullt ut menneske og fullt ut guddommelig i sitt vesen.

 

 1. Vi tror at Jesus Kristus levde et liv uten synd på jorden, og at han frivillig led og døde som en oppfyllelse av Guds frelsesplan for verden. Han ble korsfestet for våre synder, døde og ble begravet, men sto opp igjen den tredje dag, etter Skriftene, til syndenes tilgivelse og forsoning med Gud Faderen.

 

 1. Vi tror at frelsesverk gjennom Jesu Kristi tilbys til hele verden, men at frelsesgaven må tas imot i tro av hvert menneske som en respons til Guds frelsesnåde. Vi tror at mennesker gjennom troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser, blir født på ny til en ny skapning, får Den Hellige Ånds gave som en forsikring på den kristne arven, som er evig liv med Gud.

 

 1. Vi tror at Den Hellige Ånds suverene rolle i de kristnes liv er for å bekrefte og bemyndige at vi er Guds barn gjennom troen på Jesus Kristus, helliggjøre oss så vi blir lik Kristus, kalle og utruste oss til tjeneste for Gud, og lære og hjelpe oss til å føre et liv verdig Guds kall.

 

 1. Vi tror at menigheten har fått to nådemidler*: dåpen og nattverden. Vi praktiserer dåp med full neddykkelse i vann på egen bekjennelse av tro. Vi feirer nattverden regel-messig, og den skal ha en sentral plass i menighetens gudstjenesteliv til minne om og forkynnelse av Jesu Kristi død. Alle som har en personlig tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser innbys til å delta i nattverden.

 

 1. Vi tror at menigheten er et fellesskap av troende, hvor alle er hverandres lemmer i Jesu Kristi legeme og Jesus Kristus som hodet. Vi tror på det allmenne prestedømmet. Det vil si at alle troende er likestilt innfor Gud, og har fri adgang til Hans nærhet i bønn. Menigheten er kalt etter Jesu misjonsbefaling til å evangelisere, undervise og gjøre disipler av alle folk.

 

*Nådemidler: de midler som Guds nåde formidles gjennom.