Vedtekter for Vålerenga Baptistkirke

§1  Navn

Menighetens navn er Vålerenga Baptistkirke.

§2 Tilknytning

Vålerenga Baptistkirke er en selvstendig menighet tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn; med Bibelen som rettesnor for tro, lære og liv.

§3 Rettslig status

Vålerenga Baptistkirke er en egen juridisk person; den rår over sin egen formue, fast eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den. Vålerenga Baptistkirke hefter for sin egen gjeld.

§4 Formål

a) Vålerenga Baptistkirke skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i henhold til Misjonsbefalingen i Matt 28:18-20.

b) Vålerenga Baptistkirke skal gi medlemmene undervisning ifølge Bibelens ord og arbeide for medlemmenes åndelige oppbyggelse og trivsel, slik at de finner seg til rette i menighetens åndelige og sosiale fellesskap.

§5 Medlemskap

a) Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner ham som sin Herre og Frelser og lar seg døpe, eller tidligere er døpt på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem av Vålerenga Baptistkirke.

Menighetsråd og menighetsmøte gjøres normalt på forhånd kjent med kandidater som ønsker dåp og medlemskap.

b) Opphør av medlemskap skjer

  • når et medlem ved bevis flytter til en annen menighet.
  • når et medlem ber om utmeldingsattest.

c) Utelukkelse kan skje av medlemmer som hevder en lære som strider mot Bibelens lære eller ved sin livsførsel vanærer Gud. Et slikt vedtak må fattes av menighetsmøtet med 2/3 flertall.

§6 Menighetens styring

6.1.     Menighetsmøtet

Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste instans. Menighetsmøtene skal gjøres kjent med 2 ukes varsel og ved oppslag på menighetens informasjonstavle. Sakene avgjøres ved simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmer har stemmerett i menighetsmøtet. Vedtak som fattes under menighetsmøtet skal innføres i menighetens forhandlingsprotokoll. Menighetsrådets leder eller den menighetsmøtet velger fungerer som ordstyrer i menighetsmøtet. Menighetsmøte er normalt kun forbeholdt menighetsmedlemmer.

6.2.    Menighetsrådet

a) Menighetsrådet skal innenfor de rammer menighetsmøtet har fastsatt sammen med forstanderen ha ansvar for den daglig ledelse av menighetens åndelige og praktiske arbeid. De skal oppmuntre og hjelpe medlemmene til å virkeliggjøre menighetens visjon.

b) Viseforstander velges i menighetsmøtet blant menighetsrådets medlemmer, forøvrig konstituerer menighetsrådet seg selv. Menighetens pastor er automatisk en del av menighetsrådet. Menighetsrådet er beslutningsdyktige når minst 2/3 av medlemmene er tilstede.

§7 Menighetens årsmøte

Årsmøtet er todelt. Årsmøte I avholdes i november. Årsmøte II avholdes i februar/mars. Innkalling til årsmøtene sendes medlemmene 2 uker før.

Årsmøte I

Faste saker til behandling: Valg av tjenester og råbudsjett.

Årsmøte II

Faste saker til behandling: Regnskap og revidert budsjett, menighetens og virkegrenenes årsrapport, og eventuelle supplerings valg.

§8 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter har bare gyldighet når de med 2/3 flertall er vedtatt i to på hverandre følgende årsmøter, eller vedtektene kan endres i ett årsmøte ved 9/10 flertall.

§9 Oppløsning

a) Om menigheten oppløses, skal menighetens aktiva fortrinnsvis doneres til evangelisk misjonsvirksomhet.

b) Om menigheten velger å tre ut av Det Norske Baptistsamfunn, råder den i henhold til bestemmelsen i §3 fortsatt over sine aktiva og står ansvarlig for sine eventuelle heftelser.